Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của địa hình đồng bằng Đông Âu là?

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của địa hình đồng bằng Đông Âu là?
A. Chủ yếu đồi thấp và đầm lầy.
B. Thấp và nhiều ô trũng ngập nước.
C. Nhiều đầm lầy và vùng trũng thấp.
D. Tương đối cao, xen lẫn nhiều đồi thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đồng bằng Đông Âu tương đối cao, xen lẫn nhiều đồi thấp, đất màu mỡ.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh