Câu hỏi: Để phát triển nông nghiệp, giải pháp cấp bách đối với đa số các quốc gia ở châu Phi là?

Câu hỏi: Để phát triển nông nghiệp, giải pháp cấp bách đối với đa số các quốc gia ở châu Phi là?
A. Mở rộng mô hình sản xuất quảng canh.
B. Khai hoang để mở rộng diện tích đất trồng trọt.
C. Tạo ra các giống cây có thể chịu được khô hạn.
D. Áp dụng các biện pháp thủy lợi để hạn chế khô hạn.

Gợi ý câu trả lời

Giải pháp cấp bách là cần khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên + áp dụng các biện pháp thủy lợi
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh