Câu hỏi: Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước đang phát triển so với nhóm nước phát triển là:

Câu hỏi: Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước đang phát triển so với nhóm nước phát triển là:
A. Khu vực I có tỉ trọng rất thấp
B. Khu vực III có tỉ trọng rất cao
C. Khu vực I có tỉ trọng còn cao
D. Khu vực II có tỉ trọng rất cao

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục 2, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bản.
Cho bảng số liệu:
GDP bình quân đầu người của một số nước trên thế giới năm 2013
(Đơn vị: USD)

Author: Cô Minh Anh