Câu hỏi: Điểm khác nhau về cấu tạo của lớp vỏ lục địa và vỏ đại dương là

Câu hỏi: Điểm khác nhau về cấu tạo của lớp vỏ lục địa và vỏ đại dương là
A. Lớp vỏ lục địa dày hơn vỏ đại dương
B. Vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu bằng badan, vỏ lục địa chủ yếu bằng granit.
C. Lớp vỏ đại dương chiếm diện tích lớn hơn lớp vỏ lục địa.
D. Vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu bằng badan, vỏ lục địa chủ yếu bằng trầm tích.

Gợi ý câu trả lời

– Lớp vỏ lục địa gồm 3 tầng: trầm tích, tầng granit (dày nhất), cuối cùng là tầng badan
– Lớp vỏ đại dương gồm 2 tầng: trầm tích, tầng badan (dày nhất)
⇒ Vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu bằng badan, vỏ lục địa cấu tạo chủ yếu bằng granit.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh