Câu hỏi: Đồng bằng ở Trung Quốc có điểu kiện tự nhiên thuận lợi nhất để trồng củ cải đường là

Câu hỏi: Đồng bằng ở Trung Quốc có điểu kiện tự nhiên thuận lợi nhất để trồng củ cải đường là
A. Đông Bắc. B. Hoa Bắc.
C. Hoa Trung. D. Hoa Nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/95 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh