Câu hỏi: Dung dịch muối ZnSO$_{4}$ có lẫn một ít tạp chất là CuSO$_{4}$. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO$_{4}$ nêu trên là dễ dàng nhất?

Câu hỏi: Dung dịch muối ZnSO$_{4}$ có lẫn một ít tạp chất là CuSO$_{4}$. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO$_{4}$ nêu trên là dễ dàng nhất?
A. Fe.
B. Zn.
C. Cu.
D. Mg.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh