Câu hỏi: Gió mùa mùa hạ ở Nam Á có hướng

Câu hỏi: Gió mùa mùa hạ ở Nam Á có hướng
A. Tây Bắc
B. Đông Bắc
C. Đông Nam
D. Tây Nam

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Tây Nam
Giải thích: Gió mùa đông ở Nam Á có hướng Tây Nam thổi từ áp cao Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-ran.

Author: Cô Minh Anh