Câu hỏi: Khi vẽ hai biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014 thì bán kính hình tròn

Câu hỏi: Khi vẽ hai biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014 thì bán kính hình tròn
A. Thể hiện cơ cấu GDP lớn hơn.
B. Hai biểu đồ bằng nhau.
C. Thể hiện cơ cấu dân số lớn hơn.
D. Tùy ý người vẽ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Khi vẽ hai biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014 thì bán kính hình tròn bằng nhau do chỉ có một mốc năm (năm 2014) và hai đối tượng không liên quan đến nhau (dân số và GDP).

Author: Cô Minh Anh