Câu hỏi: Liên bang Nga không giáp với biển nào dưới đây?

Câu hỏi: Liên bang Nga không giáp với biển nào dưới đây?
A. biển Ban Tích.
B. biển Đen.
C. biển Aran.
D. biển Caxpi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Liên bang Nga giáp với các biển sau: biển Ban Tích, biển Đen và biển Caxpi.

Author: Cô Minh Anh