Câu hỏi: Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực

Câu hỏi: Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực
A. Biên giới của EU.
B. Nằm giữa mỗi nước của EU.
C. Nằm ngoài EU.
D. Không thuộc EU.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục III, SGK/54 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh