Câu hỏi: Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế của LB Nga sau năm 2000 là

Câu hỏi: Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế của LB Nga sau năm 2000 là
A. Sản lượng các ngành kinh tế tăng, dự trữ ngoại tệ đứng đầu thế giới.
B. Thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài, giá trị xuất siêu tăng.
C. Đứng hàng đầu thế giới về sản lượng nông nghiệp.
D. Khôi phục lại được vị thế siêu cường về kinh tế.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/68 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh