Câu hỏi: Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất khẩu của cả nước ở Hoa Kì là

Câu hỏi: Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất khẩu của cả nước ở Hoa Kì là
A. Chế biến.
B. Điện lực.
C. Khai khoáng.
D. Cung cấp nước, ga, khí, …

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/42 – 43 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh