Câu hỏi: Nhận định nào đúng khi nói về đặc điểm cơ bản của địa hình Liên bang Nga?

Câu hỏi: Nhận định nào đúng khi nói về đặc điểm cơ bản của địa hình Liên bang Nga?
A. Cao ở phía nam, thấp về phía bắc.
B. Cao ở phía bắc, thấp về phía nam.
C. Cao ở phía đông, thấp về phía tây.
D. Cao ở phía tây, thấp về phía đông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/63, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh