Câu hỏi: Nhận xét nào sau sau đây không đúng về đặc điểm phát triển ngành công nghiệp của các nước châu Á

Câu hỏi: Nhận xét nào sau sau đây không đúng về đặc điểm phát triển ngành công nghiệp của các nước châu Á
A. Sản xuất công nghiệp rất đa dạng ở các nước châu Á.
B. Hầu hết các nước phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
C. Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á phát triển nhất trên thế giới.
D. Sản xuất công nghiệp không đều giữa các nước châu Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á phát triển nhất trên thế giới.
Giải thích: Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á vẫn còn nhiều hạn chế.

Author: Cô Minh Anh