Câu hỏi: Ở nước ta hiện nay ngành chăn nuôi ngày càng được phát triển vì:

Câu hỏi: Ở nước ta hiện nay ngành chăn nuôi ngày càng được phát triển vì:
A. Cung cấp nhiều giống mới.
B. Đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính.
C. Thay thế dần ngành trồng trọt.
D. Có nhiều điều kiện để phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Ở nước ta hiện nay ngành chăn nuôi ngày càng được phát triển vì chăn nuôi ngày càng trở thành ngành sản xuất chính.

Author: Cô Minh Anh