Câu hỏi: Quốc gia có số dân đông nhất Đông Á là

Câu hỏi: Quốc gia có số dân đông nhất Đông Á là
A. Nhật Bản
B. Trung Quốc
C. Hàn Quốc
D. Triều Tiên

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B.Trung Quốc
Giải thích: Trung Quốc là quốc gia có số dân đông nhất Đông Á cũng như đông nhất thé giới.

Author: Cô Minh Anh