Câu hỏi: Quốc gia nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất khu vực Tây Nam Á?

Câu hỏi: Quốc gia nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất khu vực Tây Nam Á?
A. Ả-rập Xê-út.
B. Cô-oét.
C. I-ran.
D. I-rắc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Vào năm 2003, các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới là Ả-rập-xê-út (khoảng 263 tỉ thùng), Iran (khoảng 131 tỉ thùng), Irăc (khoảng 155 tỉ thùng), Cô-oét (khoảng 94 tỉ thùng), Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (khoảng 92 tỉ thùng).

Author: Cô Minh Anh