Câu hỏi: Sản phẩm của ngành công nghiệp

Câu hỏi: Sản phẩm của ngành công nghiệp
A. chỉ để phục vụ cho ngành nông nghiệp.
B. chỉ để phục vụ cho giao thông vận tải.
C.phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế.
D. chỉ để phục vụ cho du lịch.

Gợi ý câu trả lời

Công nghiệp là ngành tạo ra khối lượng vật chất lớn nhất. Tất cả các ngành kinh tế đều sử dụng sản phẩm của ngành công nghiệp: vật liệu sắt thép, cát sỏi cho giao thông vận tải, các phương tiện giao thông; dịch vụ sử dụng các sản phẩm máy móc từ công nghiệp cơ khí, lắp ráp, các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng con người…, nông nghiệp sử dụng máy nông nghiệp, phân bón từ công nghiệp.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh