Câu hỏi: Sự hình thành các mỏ khoáng sản nội sinh là kết quả của hiện tượng nào sau đây?

Câu hỏi: Sự hình thành các mỏ khoáng sản nội sinh là kết quả của hiện tượng nào sau đây?
A. Phun trào măc ma.
B. Biển tiến, biển thoái.
C. Lắng đọng trầm tích.
D. Khoáng sản tự sinh ra ở trong lòng Trái Đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Tại các vùng có đứt gãy sâu hoặc các vùng bị xiết ép mạnh trong các vận động tạo núi => dòng vật chất (măcma) nóng chảy trong lòng Trái Đất được đẩy ra ngoài bề mặt đất (hoặc do hiện tượng phun trào núi lửa) -> hình thành nên các mỏ khoáng sản nội sinh. Ví dụ: các mỏ quặng kim loại (đồng, vàng, sắt,…). Như vậy, các mỏ khoáng sản nội sinh được hình thành là nhờ kết quả của hiện tượng phun trào măcma.

Author: Cô Minh Anh