Câu hỏi: Sự phun trào mắc ma đã hình thành nên

Câu hỏi: Sự phun trào mắc ma đã hình thành nên
A. các vùng đồng bằng phì nhiêu.
B. các mỏ khoáng sản ngoại sinh.
C. các mỏ khoáng sản nội sinh.
D. các vùng bán bình nguyên rộng lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Tại các vùng có đứt gãy sâu hoặc các vùng bị xiết ép mạnh trong các vận động tạo núi, các dòng vật chất (măcma) nóng chảy trong lòng Trái Đất được đẩy ra ngoài bề mặt đất (hoặc do hiện tượng phun trào núi lửa) hình thành nên các mỏ khoáng sản nội sinh. Ví dụ: các mỏ quặng kim loại (đồng, vàng, sắt,…). Như vậy, các mỏ khoáng sản nội sinh được hình thành là nhờ kết quả của hiện tượng phun trào măcma.

Author: Cô Minh Anh