Câu hỏi: Tại sao ở Việt Nam và Trung Quốc ngành nông nghiệp là ngành không thể thiếu?

Câu hỏi: Tại sao ở Việt Nam và Trung Quốc ngành nông nghiệp là ngành không thể thiếu?
A. Đông dân.
C. Nhiều thành phần dân tộc.
D. Có nhiều đồng bằng.
D. Cung cấp nông sản xuất khẩu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Trung Quốc và Việt Nam đều có dân số đông, nên vấn đề an ninh lương thực là vấn đề đáng quan tâm. Do đó ngành nông nghiệp là ngành không thể thiếu.

Author: Cô Minh Anh