Câu hỏi: Tiềm năng to lớn nào dưới đây về đặc điểm lao động tới phát triển kinh tế – xã hội ở Trung Quốc?

Câu hỏi: Tiềm năng to lớn nào dưới đây về đặc điểm lao động tới phát triển kinh tế – xã hội ở Trung Quốc?
A. Nguồn nhân lực ngày càng giảm chất lượng.
B. Lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn.
C. Lao động có truyền thống cần cù, sáng tạo.
D. Lao động hoạt động nông nghiệp là chủ yếu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Tiềm năng to lớn về đặc điểm lao động tới phát triển kinh tế – xã hội ở Trung Quốc là lao động có truyền thống cần cù, sáng tạo. Đặc điểm này tạo động lực thu hút vốn đầu tư và động lực hát triển nền kinh tế.

Author: Cô Minh Anh