Câu hỏi: Vật nuôi quan trọng nhất ở Bắc Á là:

Câu hỏi: Vật nuôi quan trọng nhất ở Bắc Á là:
A. Lợn
B. Bò
C. Gà
D. Tuần lộc

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D.Tuần lộc
Giải thích: Do ở khu vực Bắc Á có khí hậu rất lạnh nên tuần lộc là vật nuôi quan trọng nhất.

Author: Cô Minh Anh