Câu hỏi:Dựa vào hình 1 và hình 2, cho biết dãy Himalaya được hình thành do

Câu hỏi:Dựa vào hình 1 và hình 2, cho biết dãy Himalaya được hình thành do
A. Mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Thái Bình Dương.
B. Mảng Thái Bình Dương xô vào mảng Âu – Á.
C. Mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Âu – Á.
D. Mảng Phi xô vào mảng Âu – Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích:
– Dãy Himalaya nằm ở vị trí tiếp xúc của mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia và mảng Âu – Á.
– Khi mảng kiến tạo này xô vào nhau -> tại vị trí tiếp xúc, vật chất bị nén ép, dồn lại và nhô lên, hình thành các dãy Himalaya, tại đây cũng xảy ra hiện tượng động đất, núi lửa,…

Author: Cô Minh Anh