Bảng nhân 4

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Lập và ghi nhớ bảng nhân ${\bf{4}}$.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính ${\bf{4}}$ nhân với một số

Em thực hiện các phép cộng các số \(4\)để tìm giá trị của phép nhân \(4\) với một số.

Ví dụ:

\(4 \times 3 = 4 + 4 + 4 = 12\)

Vậy \(4 \times 3 = 12\)

Dạng 2: Toán đố

– Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.

– Tìm cách giải của bài toán:  Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một nhóm nhân với số nhóm.

– Trình bày bài toán.

– Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

Ví dụ:

Mỗi con chó có \(4\) chân. Năm con chó như vậy sẽ có mấy chân ?

Cách giải

Năm con chó như vậy có số chân là: \(4 \times 5 = 20\) (chân)

Đáp số: \(20\) chân.

Dạng 3: Đếm cách ${\bf{4}}$

Em cộng liên tiếp \(4\) đơn vị để hoàn thiện bảng đếm cách \(4\).

Author: Cô Minh Anh