Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1: Tổng của hai số là \(96\). Tỉ số của hai số đó là \(\frac{3}{5}\). Tìm hai số đó.

Bài giải

Ta có sơ đồ:  


Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: \(3 + 5 = 8\) (phần)

Số bé là: \(96:8 \times 3 = 36\)

Số lớn là: \(96 – 36 = 60\)

Đáp số:

Số bé: \(36\) ;

Số lớn: \(60\).

Bài toán 2: Minh và Khôi có \(25\) quyển vở. Số vở của Minh bằng \(\frac{2}{3}\) số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

Ta có sơ đồ:  


Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: \(2 + 3 = 5\) (phần)

Số vở của Minh là: \(25:5 \times 2 = 10\) (quyển)

Số vở của Khôi là: \(25 – 10 = 15\) (quyển)

Đáp số:

Minh: \(10\) quyển vở;

Khôi: \(15\) quyển vở.

Phương pháp giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số:

Để giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số ta có thể làm như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó.

Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) \( \times \) số phần của số lớn;

Số bé = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) \( \times \) số phần của số bé.

Author: Cô Minh Anh