Ôn tập về phép nhân

Ôn tập về phép nhân


Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

– Tính chất giao hoán: \(a \times b = b \times a\)

– Tính chất kết hợp: \((a \times b) \times c = a \times (b \times c)\)

– Nhân một số với một tổng:  \((a + b) \times c = a \times c + b \times c\)

– Phép nhân có thừa số bằng \(1\):  \(1 \times a = a \times 1 = a\)

– Phép nhân có thừa số bằng \(0\): \(0 \times a = a \times 0 = 0\)

Author: Cô Minh Anh