Posted in Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit Giải toán lớp 12

Ôn tập chương 2

1. Lũy thừa và logarit 2. Hàm số mũ và hàm số logarit 3. Phương trình mũ, phương trình logarit 4. Bất phương trình mũ…

Continue Reading Ôn tập chương 2
Posted in Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit Giải toán lớp 12

Bất phương trình logarit

1. Kiến thức cần nhớ – Tính đơn điệu của các hàm số \(y = {\log _a}x\) Với \(0 < a < 1\) thì hàm…

Continue Reading Bất phương trình logarit
Posted in Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit Giải toán lớp 12

Bất phương trình mũ

1. Các kiến thức cần nhớ – Tính đơn điệu của các hàm số \(y = {a^x}\) Với \(0 < a < 1\) thì hàm…

Continue Reading Bất phương trình mũ
Posted in Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit Giải toán lớp 12

Hệ phương trình mũ và logarit

Dạng 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp biến đổi tương đương Phương pháp: – Bước 1: Đặt điều kiện cho ẩn để các…

Continue Reading Hệ phương trình mũ và logarit
Posted in Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit Giải toán lớp 12

Phương trình logarit và một số phương pháp giải

1. Phương trình logarit cơ bản Phương trình \({\log _a}x = m\left( {0 < a \ne 1} \right)\) được gọi là phương trình logarit cơ…

Continue Reading Phương trình logarit và một số phương pháp giải
Posted in Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit Giải toán lớp 12

Phương trình mũ và một số phương pháp giải

1. Phương trình mũ cơ bản Phương trình \({a^x} = m\left( {0 < a \ne 1} \right)\) được gọi là phương trình mũ. – Với…

Continue Reading Phương trình mũ và một số phương pháp giải
Posted in Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit Giải toán lớp 12

Hàm số logarit

1. Hàm số logarit – Hàm số logarit cơ số \(a\) là hàm số có dạng \(y = {\log _a}x\left( {0 < a \ne 1}…

Continue Reading Hàm số logarit
Posted in Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit Giải toán lớp 12

Hàm số mũ

1. Hàm số mũ – Hàm số mũ là hàm số dạng \(y = {a^x}\left( {0 < a \ne 1} \right)\). – Giới hạn liên…

Continue Reading Hàm số mũ
Posted in Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit Giải toán lớp 12

Logarit (Số e và logarit tự nhiên)

1. Các kiến thức cần nhớ a) Logarit tự nhiên Định nghĩa: Logarit cơ số \(e\) của 1 số dương \(a\) được gọi là logarit…

Continue Reading Logarit (Số e và logarit tự nhiên)
Posted in Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit Giải toán lớp 12

Phương pháp giải các bài toán thường gặp về logarit

Dạng 1: Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức logarit Phương pháp: – Bước 1: Biến đổi các biểu thức có chứa logarit…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán thường gặp về logarit