Danh mục: Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức

1. Các kiến thức cần nhớ Quy tắc nhân đơn thức với đa thức Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân…

Continue Reading Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

1. Các kiến thức cần nhớ a. Bình phương của một tổng \({\left( {A + B} \right)^2}\) \(= {A^2} + 2AB + {B^2}\) với \(A,\,B\)…

Continue Reading Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành…

Continue Reading Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức

1. Các kiến thức cần nhớ Ta sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học để thực hiện phép phân tích đa thức…

Continue Reading Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Phối hợp nhiều phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

1. Các kiến thức cần nhớ Ngoài các phương pháp đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử để phân tích…

Continue Reading Phối hợp nhiều phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Chia đơn thức cho đơn thức

1. Các kiến thức cần nhớ  a. Chia đơn thức cho đơn thức Quy tắc: Muốn chia đơn thức \(A\) cho đơn thức \(B\) (trong…

Continue Reading Chia đơn thức cho đơn thức
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

1. Các kiến thức cần nhớ  Chia đa thức một biến đã sắp xếp – Muốn chia đa thức một biến $A$ cho đa thức…

Continue Reading Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Ôn tập chương 1 lớp 8

1. Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Quy tắc nhân đơn thức với đa thức Muốn nhân một đơn…

Continue Reading Ôn tập chương 1 lớp 8