Danh mục: Giải toán lớp 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
 2. Cực trị của hàm số
 3. Phương pháp giải bài toán cực trị có tham số đối với các hàm số cơ bản
 4. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 5. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
 6. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và luyện tập
 7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (hàm đa thức bậc ba)
 8. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức (hàm bậc bốn trùng phương)
 9. Một số bài toán về khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương
 10. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (hàm phân thức hữu tỷ)
 11. Phương pháp giải một số bài toán về hàm phân thức có tham số
 12. Phương pháp giải các bài toán tương giao đồ thị
 13. Phương pháp giải các bài toán tiếp tuyến, sự tiếp xúc của hai đường cong
 14. Ôn tập chương 1

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

 1. Lũy thừa (số mũ hữu tỉ) – Định nghĩa và tính chất
 2. Phương pháp giải các bài toán liên quan đến lũy thừa với số mũ hữu tỉ
 3. Lũy thừa (số mũ vô tỉ)
 4. Hàm số lũy thừa
 5. Các công thức lãi kép
 6. Lôgarit – Định nghĩa và tính chất
 7. Phương pháp giải các bài toán thường gặp về logarit
 8. Logarit (Số e và logarit tự nhiên)
 9. Hàm số mũ
 10. Hàm số logarit
 11. Phương trình mũ và một số phương pháp giải
 12. Phương trình logarit và một số phương pháp giải
 13. Hệ phương trình mũ và logarit
 14. Bất phương trình mũ
 15. Bất phương trình logarit
 16. Ôn tập chương 2

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

 1. Nguyên hàm
 2. Nguyên hàm (phương pháp đổi biến)
 3. Nguyên hàm (phương pháp từng phần)
 4. Tích phân (Khái niệm và tính chất)
 5. Tích phân các hàm số cơ bản
 6. Tích phân (phương pháp đổi biến)
 7. Tích phân (phương pháp từng phần)
 8. Ứng dụng tích phân trong hình học (diện tích hình phẳng)
 9. Ứng dụng tích phân trong hình học (thể tích vật thể)
 10. Ôn tập chương 3

Chương 4: Số phức

 1. Số phức và các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số phức
 2. Phương trình bậc hai với hệ số thực (căn bậc hai của số phức)
 3. Phương pháp giải các bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức
 4. Phương pháp giải các bài toán tìm min, max liên quan đến số phức
 5. Dạng lượng giác của số phức
 6. Ôn tập chương 4

Chương 5: Khối đa diện

 1. Khái niệm về khối đa diện
 2. Khái niệm về khối đa diện (sự bằng nhau của các khối đa diện)
 3. Khối đa diện đều. Phép vị tự
 4. Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối chóp)
 5. Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối hộp)
 6. Ôn tập chương 5

Chương 6: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
 2. Khái niệm về mặt tròn xoay (mặt nón)
 3. Khái niệm về mặt tròn xoay (mặt trụ)
 4. Mặt cầu
 5. Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp đa diện
 6. Ôn tập chương 6

Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian

 1. Hệ tọa độ trong không gian
 2. Tọa độ véc tơ
 3. Tích có hướng và ứng dụng
 4. Phương pháp giải các bài toán về điểm và véc tơ
 5. Phương trình mặt phẳng
 6. Phương pháp giải các dạng toán viết phương trình mặt phẳng
 7. Phương trình đường thẳng
 8. Phương pháp giải các bài toán về mối quan hệ giữa hai đường thẳng
 9. Phương pháp giải các bài toán về mặt phẳng và đường thẳng
 10. Phương trình mặt cầu
 11. Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và mặt phẳng
 12. Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và đường thẳng
 13. Ôn tập chương 7
Posted in Chương 5: Khối đa diện Giải toán lớp 12

Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối hộp)

1. Kiến thức cần nhớ Thể tích khối hộp, khối lăng trụ Thể tích khối hộp chữ nhật: \(V = abc\) với \(a,b,c\) là ba…

Continue Reading Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối hộp)
Posted in Chương 5: Khối đa diện Giải toán lớp 12

Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối chóp)

1. Kiến thức cần nhớ a) Thể tích khối chóp – Thể tích khối chóp: \(V = \frac{1}{3}Sh\) với \(S\) là diện tích đáy, \(h\)…

Continue Reading Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối chóp)
Posted in Chương 5: Khối đa diện Giải toán lớp 12

Khối đa diện đều. Phép vị tự

1. Phép vị tự – Định nghĩa: Cho số \(k \ne 0\) không đổi và một điểm \(O\) cố định. Phép biến hình trong không…

Continue Reading Khối đa diện đều. Phép vị tự
Posted in Chương 5: Khối đa diện Giải toán lớp 12

Khái niệm về khối đa diện (sự bằng nhau của các khối đa diện)

1. Phép đối xứng qua mặt phẳng Định nghĩa: Phép đối xứng qua mặt phẳng \(\left( P \right)\) là phép biến hình biến mỗi điểm…

Continue Reading Khái niệm về khối đa diện (sự bằng nhau của các khối đa diện)
Posted in Chương 5: Khối đa diện Giải toán lớp 12

Khái niệm về khối đa diện

1. Khái niệm khối đa diện a) Hình đa diện Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác…

Continue Reading Khái niệm về khối đa diện
Posted in Chương 4: Số phức Giải toán lớp 12

Ôn tập chương 4

1. Khái niệm số phức +) Tập hợp số phức: $\mathbb{C}$ +) Số phức (dạng đại số) : $z = a + bi$ ($a,b \in…

Continue Reading Ôn tập chương 4
Posted in Chương 4: Số phức Giải toán lớp 12

Dạng lượng giác của số phức

1. Kiến thức cần nhớ a) Định nghĩa Acgumen của số phức. – Điểm \(M \ne O\) biểu diễn số phức \(z = a +…

Continue Reading Dạng lượng giác của số phức
Posted in Chương 4: Số phức Giải toán lớp 12

Phương pháp giải các bài toán tìm min, max liên quan đến số phức

1. Kiến thức cần nhớ – Mô đun của số phức \(z = a + bi\) là \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}}…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán tìm min, max liên quan đến số phức
Posted in Chương 4: Số phức Giải toán lớp 12

Phương pháp giải các bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức

1. Kiến thức cần nhớ Điểm \(M\left( {a;b} \right)\) biểu diễn số phức \(z = a + bi\). 2. Một số dạng toán thường gặp…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức
Posted in Chương 4: Số phức Giải toán lớp 12

Phương trình bậc hai với hệ số thực (căn bậc hai của số phức)

1. Kiến thức cần nhớ a) Căn bậc hai của số phức. – Số phức \(w = x + yi\left( {x,y \in R} \right)\) là…

Continue Reading Phương trình bậc hai với hệ số thực (căn bậc hai của số phức)